Omame vastavat tegevusluba ja erialaspetsialisti, kelle järelevalve all tohib muinsuskaitsealal paiknevat ehitist või mälestist konserveerida, remontida või restaureerida. Meie ettevõttel on rikkalik mõõtetehnika, mille abil saab määrata mitmete materjalide seisundit. Teenuse sisu üldjuhul sisaldab alljärgnevaid tegevusi:

  • teenuse osutamise ajal kontrollime, et Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektist ehituse ajal kinni peetakse,
  • anname nõuandeid muinsuskaitse seisukohalt sobiva metoodika, töövõtete ja ehitusmaterjalide kasutamise kohta,
  • kontrollime, et kultuuriväärtusega tarindid ja detailid tööde käigus säiliksid ja oleksid kaitstud,
  • viime läbi suhtlust Muinsuskaitseametiga (teavitused, ettepanekute esitamine, koosolekud,
  • Muinsuskaitselise aruande koostamine ning esitamine.