• Inseneri tööprotsessi juures viibimine vastavalt töö iseloomule koos võimalusega rakendada abiinsenere;
 • Ehitusprojekti õigusaktidele ja normidele vastavuse kontrollimine ning objekti ülevaatus ja tervik probleemide kaardistamine ning tellija informeerimine;
 • Kooskõlastuste, lubade, nõusolekute ja uuringute puudumisel sellest tellija teavitamine;
 • Ehituslubade, töövõtjate tegevuslubade ja vastutuskindlustuse olemasolu kontrollimine enne ehitust;
 • Projektis kasutatavate materjalide vastavuse kontrollimine kehtestatud nõuetele ja projektile;
 • Kvaliteediandmete vastavuse kontrollimine vastavalt projektile ja vajadusel kontrollmõõtmiste läbiviimine;
 • Kasutatavate materjalide ning toodete mahtude ning lepingule ja projektile vastavuse kontrollimine;
 • Ehitustööde teostamisel tööde vastavuse kontrollimine projektile ja õigusaktidele;
 • Tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine;
 • Ajagraafikus püsimise kontrollimine, vajadusel ajagraafiku korrigeerimiseks korralduste andmine ning tähtaegade ületamisel lepingujärgsete sanktsioonide rakendamine;
 • Objekti maksegraafikus püsimise kontrollimine ning vajadusel ettepanekute tegemine muudatuste sisseviimise osas;
 • Liikluskorralduse vastavuse kontrollimine;
 • Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud vastavaid tegevuslube omavate alltöövõtjate olemasolu kontrollimine;
 • Nõuetekohase tööde vastuvõtmise korraldamine ja selle nõuetekohase dokumenteerimise kontrollimine;
 • Täitedokumentatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • Töökoosolekute korraldamine ja nõuetekohane protokollimine;
 • Kontrollime tööde käigus keskkonna- ja tööohutust;
 • Laboratoorsete katseprotokollide esitamise kontrollimine;
 • Töövõtjale märkuste ja ettekirjutuste vormistamine puuduste kõrvaldamise kohta ;
 • Objekti kvaliteetset ja tähtaegset valmimist arvestades, tööde teostamist puudutavate muudatus- ja täiendusettepanekute tegemine;
 • Vastuvõtukomisjoni kokkukutsumine ja selles osalemine;
 • Garantiiaegse ülevaatuse korraldamine;
 • Järgime järelevalvel välja kujunenud hea ehitustava põhimõtteid;
 • Rakendame ehitusjärelevalvel kvaliteedijuhtimisesüsteemi ISO 9001:2008, keskkonnajuhtimisesüsteemi ISO 14001:2004 ja töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi EVS18001-2007.