Ettevõte omab pikaajalist kogemust teeprojektide ekspertiiside valdkonnas. Teeprojekti ekspertiis peab andma vastuse, kas valitud arhitektuurilis-ehituslikud projektlahendused vastavad lähteülesandele, tee omanikule väljastatud projekteerimise nõuetele ja heakskiidetud planeeringutele ning kas on kinni peetud tee projekteerimise nõuetest ja normidest. Ekspertiisi hinnangud on tee omanikule aluseks teeprojekti kinnitamiseks ja ehitusloa väljaandjale teeprojekti heakskiitmiseks ning ehitusloa väljaandmiseks.